Famillement 2018 in Leeuwarden

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Famillement 2018 in Leeuwarden

   Der Genealoge-Blog wrote:

   Alle zwei Jahre veranstaltet das CBG (Zentrum voor Familiegeschiedenis) die Famillement, den niederländischen Genealogentag. Für 2018 hat man nun angekündigt in Grenznähe zum deutschen Norden, nach Leeuwarden zu kommen. Die Veranstaltung bietet Vorträge und eine Ausstellungsfläche.

   Die Veranstaltungen Maastricht 2012, Leiden 2014 und Utrecht 2016 waren ein voller Erfolg und mit ca. 2.500 Besuchern einen Besuch wert. Wer Vorfahren in den Niederlanden hat, sollte es sich keinesfalls entgehen lassen und für alle anderen gibt es ebenfalls genügen zu entdecken.

   Die Famillement 2018 wird am 03. Juni 2018 von 10-18 Uhr in Leeuwarden, Niederlande stattfinden.

   Pressemitteilung des CBG

   PDF Download (Fries)

   Famillement 2018 in Leeuwarden

   Vierde editie grootste familie – historisch festival van Nederland

   Het CBG||CCentrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement – het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.

   Het Famillement is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Voor 2018 is Leeuwarden als locatie gekozen omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Het CBG heeft samen met Tres oar en het Historisch Centrum Leeuwarden (HHCL) de organisatie in handen. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA – onde rzoek en Friese geschiedenis. Ook worden dit jaar activiteiten voor kinderen georganiseerd. Plaats van handeling zal zijn Stadsschouwburg De Harmonie, Tresoar en HCL. De komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt op

   www.famillement.nl

   Geschiedenis

   Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner – organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwar den 2018 van het Famillement een tweejaarlijkse traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012, 2.300 in 2014 en maar liefst 2.750 in 2016.

   CBG|Centrum voor familieg eschiedenis

   Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van ge nealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG beheert ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

   Tresoar

   In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de ges chiedenis van Fryslân. Het is dè plek waar talloze in Fryslân verschenen bronnen te vinden zijn. Daarnaast bruist het in Tresoar van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.

   Historisch Centrum Leeuwarden

   Het HCL is het informatie – en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, foto’s, kranten en vele andere bronnen.

   Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

   Meer info rmatie is te vinden op  www.famillement.nl

   Quelle: v2.dergenealoge.de/2017/10/26/…ement-2018-in-leeuwarden/
   Liebe Grüße Susann :prsmilie5:
  Heimat-der-Vorfahren